Trách nhiệm xã hội của Thương hiệu Quốc tế đối với cộng đồng tại thị trường Việt Nam

Khái niệm Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp lần đầu tiên được giới thiệu rộng rãi tại Việt Nam trong những năm gần đây thông qua các hoạt động khác nhau của các tổ chức phi chính phủ quốc tế và các công ty đa quốc gia.